WAN LAN
siete
IoT
citywan:
solut1one
IT
service
Kontakt

Samosprávy sú vystavené bezprecedentnému tlaku na transformáciu, ktorá je vyvolaná klimatickou zmenou, energetickou krízou, COVID19 a vojnou na Ukrajine.

Potrebujú uplatniť adekvátne pravidla pre rozvoj území a pre developerov zohľadňujúc efektívnejšie nakladanie s prírodnými a finančnými zdrojmi, lepšou podporu komunitného života, uplatnenie inovácií a lokálneho podnikania.

Digitalizácia tak predstavuje kľúčový nástroj pre riešenie nastávajúcich problémov.

Uplatnenie senzorických sieti spolu s poskytovaním včasných informácii občanom a investorom (s pomocou big dát a predikatívnych modelov) v blízkej budúcnosti rozlíši úspešne sa rozvíjajúce samo-správy od tých neúspešných.

Digitalizácia nespočíva iba v  zhromažďovaní údajov a poskytovaní informácii, ale o možnosti účelného prepojenia získaných informácii do jedného celku – digitálneho dvojčaťa samosprávy.

Samosprávy v súčasnosti implementujú rôzne typy senzorov, nevenuje sa ale dostatočná pozornosť nadväzujúcej práci s týmito dátami.

Je potreba sa naučiť rôzne dáta prepojovať a vytvárať tak spoločný medziodborový digitálni obraz, ktorý umožní v konkrétnych investíciách zohľadniť aj požiadavky iných oborov a organizácií.

Senzory povrchové a podpovrchové teploty - meranie teploty v 0 cm, 6 cm, 30 cm.

Zrážkomery

Senzory slnečnej radiácie (pyranometer)

Senzory kvality ovzdušia - meranie prachových častíc a oxidov dusíku

Dopravné senzory- meranie dopravnej intenzity a teploty povrchu komunikácie.

Hlukomery

Kontaktujte nás

2021 © Wanart s.r.o.