Florian_zmluva_icloud

Zmluva o poskytovaní virtuálnej služby uzatvorená podľa § 269 ods.2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších  predpisov (ďalej len „Zmluva o spolupráci) medzi zmluvnými stranami: obchodné meno:        sídlo:                           IČO:                             zapísaná:                     zastúpená:                     (ďalej len „ Objednávateľ “) a obchodné meno:        WANART, s. r. o sídlo:                            Biela 422/5, Bratislava, mestská […]