Zmluva o poskytovaní virtuálnej služby

uzatvorená podľa § 269 ods.2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších  predpisov (ďalej len „Zmluva o spolupráci)

medzi zmluvnými stranami:

obchodné meno:       

sídlo:                          

IČO:                            

zapísaná:                    

zastúpená:                    

(ďalej len „ Objednávateľ “)

a

obchodné meno:        WANART, s. r. o

sídlo:                            Biela 422/5, Bratislava, mestská časť Staré Mesto
811 01            

IČO                              53059492

DIČ                              2121294626

DIČ DPH                      SK2121294626

zapísaná:                     Okresný súd Bratislava I, Vložka číslo: 146537/B

zastúpená:                   Mgr. Barbora Krajíčková

 (ďalej len „ Dodávateľ“)

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o spolupráci a na definovaní svojich práv a povinností, Objednávateľ má záujem využívať služby iFlorian, ktoré sa mu Dodávateľ zaväzuje poskytnúť v rozsahu uvedenom v tejto Zmluve o spolupráci a za podmienok dohodnutých zmluvnými stranami v ustanoveniach tejto Zmluvy o spolupráci.

Pojmy

 1. Služba iFlorian – poskytnutie virtuálneho servera a služieb Poskytovateľa Klientovi za úhradu za podmienok určených v Zmluve o poskytovaní Služby iFlorian spolu so zabezpečením možnosti prenosu dát z a do virtuálneho servera prostredníctvom Klientom zmluvne zabezpečeného poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby. Poskytovateľ nezodpovedá za riadne poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby Klientovi prostredníctvom Klientovho zmluvného poskytovateľa. V rámci Služby iFlorian sú poskytované voliteľné služby špecifikované v bode II. Tejto osobitnej zmluvy.
 1. Poskytovateľ – obchodná spoločnosť WANART, s. r. o, Biela 422/5, Bratislava, mestská časť Staré Mesto 811 01, zapísaná Okresný súd Bratislava I, Vložka číslo: 146537/B, IČO: 53059492, DIČ: 2121294626, IČ DPH: SK2121294626
 2. Klient – fyzická/právnická osoba, ktorá platne uzavrela s Poskytovateľom Zmluvu o poskytovaní Služby iFlorian.
 3. Zmluva o poskytovaní Služby iFlorian – písomná zmluva uzavretá medzi Poskytovateľom a Klientom podľa §269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) za účelom poskytovania Služby iFlorian.
 1. Uzavretie Zmluvy o poskytovaní Služby iFlorian a jej zmeny
 1. Poskytovateľ poskytuje Službu iFlorian Klientovi/Klientom na základe Zmluvy o poskytovaní Služby iFlorian, na základe týchto Osobitných obchodných podmienok poskytovania služby Službu iFlorian.
 

špecifikácia služby

počet

EUR bez DPH / mesiac

1.

Zverejňovanie hlásení na web stránke obce

1

2,00 €

5GB zvukových stôp k zverejneniu

2.

Diaľkové ovládanie – vzdialený prístup

1

2,00 €

Diaľkové ovládanie zariadenia cez proxy server

Za každé dalšie diaľkové ovládanie

1

1,00 €

3.

Aktívny monitoring – Grafana + Prometheus

1

3,00 €

Sledovanie stavu Floriana , zasielanie informačných e-mailov

4.

Zálohovanie dát – 1x denne

1

2,00 €

Zálohovanie dát (5GB) Floriana na iCloud

5.

Riadenie IP modulu

1

2,00 €

Vzdialený prenos signálu cez IP modul

1,75 €

Ďalšie prístupy

1

1,25 €

 1. Súčasťou poskytovania Služby iFlorian nie je dodávka koncových zariadení a ich riešení, ibaže je v Zmluve o poskytovaní Služby iFlorian dohodnuté medzi Poskytovateľom a Klientom inak.
 2. Zmluvu o poskytovaní Služby iFlorian je možné zmeniť iba dohodou Poskytovateľa a Klienta, okrem prípadov zmien podľa týchto Osobitných obchodných podmienok.

 

III.     Zmeny Osobitných obchodných podmienok

 1. V prípade zmien týchto Osobitných obchodných podmienok je Poskytovateľ povinný uverejniť nové znenie týchto Osobitných obchodných podmienok na svojej internetovej stránke a upovedomiť o tejto skutočnosti Klienta. Upovedomenie o zmenách týchto Osobitných obchodných podmienok zašle Poskytovateľ Klientovi v najbližšom vyúčtovaní.
 2. Klient je oprávnený v priebehu 30 dní od doručenia upovedomenia o zmenách Osobitných obchodných podmienok voči týmto zmenám vzniesť u Poskytovateľa písomne pripomienky. V prípade, ak márne uplynie lehota na uplatnenie pripomienok ku zmenám týchto Osobitných obchodných podmienok podľa predchádzajúcej vety a Klient žiadne pripomienky v tejto lehote nevznesie, platí, že zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom založený Zmluvou o poskytovaní Služby iFlorian sa riadi novým znením Osobitných obchodných podmienok.
 3. V prípade vznesenia pripomienok ku zmenám Osobitných obchodných podmienok sa Klient a Poskytovateľ zaväzujú dohodnúť na novom znení Osobitných obchodných podmienok dohodou. Pokiaľ ku dohode nedôjde, zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom založený Zmluvou o poskytovaní Služby iFlorian sa riadi pôvodným znením Osobitných obchodných podmienok.
 1. Práva a povinnosti Poskytovateľa a Klienta
 1. Klient má právo na riadne, včasné a kvalitné poskytovanie Služby iFlorian.
 2. Klient má právo na bezplatné odstránenie prípadných porúch Služby iFlorian, ktoré nezavinil.
 3. Klient má právo na vrátenie pomernej časti úhrady za poskytovanie Služby iFlorian za čas jej neposkytovania.
 4. Klient má právo na zasielanie vyúčtovania poskytovanej Služby iFlorian vo forme daňového dokladu spolu s prílohou, v ktorej budú špecifikované spoplatňované služby.
 5. Klient má právo na reklamáciu kvality poskytnutej Služby iFlorian.
 6. Klient je povinný si zabezpečiť dostupnosť verejnej elektronickej komunikačnej služby prostredníctvom tretej osoby alebo z vlastných zdrojov, nakoľko Poskytovateľ verejnú elektronickú komunikačnú službu neposkytuje.
 7. Klient zodpovedá za pravdivosť ním poskytnutých identifikačných údajov a je povinný na požiadanie Poskytovateľa verifikovať svoje identifikačné údaje spôsobom určeným Poskytovateľom.
 8. Klient je povinný používať Službu iFlorian v súlade s týmito Osobitnými obchodnými podmienkami,  v súlade so Zmluvou o poskytovaní Služby iFlorian a vo výnimočných prípadoch aj v súlade s pokynmi Poskytovateľa, ktoré nie sú uvedené v týchto Osobitných obchodných podmienkach.
 9. Klient je povinný uhrádzať Službu iFlorian riadne a včas.
 1. Klient je povinný oznámiť Poskytovateľovi bezodkladne každú zmenu svojich identifikačných údajov.
 2. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť riadnu, plynulú a kvalitnú Službu iFlorian v rozsahu dohodnutom v Zmluve o poskytovaní Služby iFlorian.
 3. Poskytovateľ je  povinný bezodplatne odstraňovať prípadné poruchy CLOUD Služby iFlorian, ktoré nezavinil Klient.
 4. Poskytovateľ je oprávnený na nevyhnutne potrebný čas obmedziť alebo prerušiť poskytovanie Služby iFlorian z dôvodu vykonávania opráv, servisu, údržby alebo inštalácie nových prvkov virtuálneho serveru.
 5. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť poskytovanie Služby iFlorian v prípade omeškania Klienta s úhradou Služby iFlorian o viac ako 20 dní.
 1. Trvanie Zmluvy o poskytovaní Služby iFlorian a jej ukončenie
 1. Pokiaľ v Zmluve o poskytovaní Služby iFlorian nie je uvedené inak, platí, že Zmluva o poskytovaní Služby iFlorian sa uzaviera na dobu neurčitú.
 2. Pokiaľ je Zmluva o poskytovaní Služby iFlorian uzavretá na dobu určitú, jej platnosť a účinnosť sa končí uplynutím dojednaného času, pokiaľ sa Poskytovateľ a Klient nedohodnú inak.
 3. Zmluva o poskytovaní Služby iFlorian zaniká:
  • a) písomnou dohodou Poskytovateľa a Klienta,
  • b) smrťou alebo zánikom Klienta,
  • c) zánikom Poskytovateľa,
  • d) písomnou výpoveďou alebo písomným odstúpením za podmienok uvedených v týchto Osobitných obchodných podmienkach.
 4. Klient môže Zmluvu o poskytovaní Služby iFlorian vypovedať s udaním akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Poskytovateľovi.
 5. Poskytovateľ môže Zmluvu o poskytovaní Služby iFlorian vypovedať s udaním akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Klientovi.
 6. Klient je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní Služby iFlorian, ak:
  • a) Poskytovateľ opakovane ani po reklamácii neposkytuje Službu iFlorian riadne, plynule a kvalitne a tieto vady Klient v odstúpení špecifikuje,
  • b) Poskytovateľ opakovane neodstráni poruchu poskytovania Služby iFlorian,
  • c) Poskytovanie Služby iFlorian bude prerušené na dobu dlhšiu ako 15 dní bez ohľadu na dôvod prerušenia.
 7. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytovaní Služby iFlorian, ak:
  • a) Klient je v omeškaní s úhradou za poskytovanie Služby iFlorian po dobu dlhšiu ako 60 dní,
  • b) Klient uviedol v Zmluve o poskytovaní Služby iFlorian nepravdivé identifikačné údaje,
  • c) Klient využíva Službu iFlorian v rozpore s týmito Osobitnými obchodnými podmienkami alebo v rozpore so Zmluvou o poskytovaní Služby iFlorian.
 1. Nároky z ukončeného zmluvného vzťahu na základe Zmluvy o poskytovaní Služby iFlorian vzniknuté pred jej ukončením nie sú jej ukončením dotknuté.
 1.  Úhrada za poskytovanie Služby iFlorian
 1. Cenník Služby iFlorian je uvedený v bode II. tejto zmluvy.
 2. Výšku úhrady uvedenú v Zmluve o poskytovaní Služby iFlorian je možné zmeniť iba po dohode Poskytovateľa a Klienta a to vo forme dodatku ku Zmluve o poskytovaní Služby iFlorian.

 VII.    Osobné údaje Klienta

 1. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať a Klient uzavretím Zmluvy o poskytovaní Služby iFlorian vyjadruje svoj výslovný súhlas so spracúvaním týchto svojich osobných údajov Poskytovateľom na účely poskytovania Služby iFlorian:
  • a)    Meno a priezvisko, prípadne akademický titul, ak je Klientovi udelený, resp. obchodné meno,
  • b)   Adresa trvalého, resp. prechodného bydliska, resp. sídlo,
  • c)    IČO, ak ho má Klient pridelené,
  • d)   Telefonický kontakt,
  • e)    Emailový kontakt.
 2. Osobné údaje uvedené v bode 1 tohto článku je Poskytovateľ oprávnený a Klient mu na to udeľuje svoj súhlas, spracúvať za účelom:
  • a)    Plnenia Zmluvy o poskytovaní Služby iFlorian,
  • b)    Vyúčtovania úhrady za Službu iFlorian,
  • c)     Vypracovania zoznamu Klientov pre potreby Poskytovateľa,
  • d)    Poskytovania súčinnosti v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky orgánom oprávneným požadovať tieto údaje.

VIII.    Reklamácie

 1. Reklamáciu je potrebné podať písomne na helpdesk@wanart.sk v lehote do 30 dní odo dňa zistenia závady poskytovanej Služby iFlorian. Márnym uplynutím tejto lehoty právo na reklamáciu Klientovi zaniká.
 2. V reklamácii je Klient povinný uviesť svoje identifikačné údaje zo Zmluvy o poskytovaní Služby iFlorian, a to najmä meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresu bydliska alebo sídla alebo miesto podnikania, IČO, číslo Zmluvy o poskytovaní Služby iFlorian a jasným a zrozumiteľným spôsobom popísať reklamovanú vadu.
 3. Klient má právo na vrátanie pomernej časti úhrady za čas neposkytovania Služby iFlorian riadne a kvalitne. Preplatok započíta Poskytovateľ na najbližšiu splatnú úhradu za poskytovanie Služby iFlorian a ak započítanie nebude možné, Poskytovateľ vráti túto čiastku Klientovi spôsobom, ktorý bude medzi nimi dohodnutý.
 1. Poskytovateľ reklamáciu po doručení bezodkladne prešetrí tak, aby bolo čo najskôr obnovené riadne a kvalitné poskytovanie Služby iFlorian. Výsledok prešetrenia oznámi Poskytovateľ Klientovi v lehote do 30 dní od doručenia reklamácie.
 2. Reklamácia vo veci prešetrenia výšky úhrady nemá odkladný účinok na ďalšie úhrady za poskytovanie Služby iFlorian.
 1. Záverečné ustanovenia
 1. Klient uzavretím Zmluvy o poskytovaní Služby iFlorian potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Osobitnými obchodnými podmienkami, ktoré sa zaviazal dodržiavať a postupovať v zmysle práv a povinností v nich uvedených.
 2. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto Osobitných obchodných podmienok nahrádza toto znenie všetky doterajšie znenia Osobitných obchodných podmienok.

 

 

 

   V ………………….., dňa ……….                                       

 

 

   ___________________________                  _____________________

                     Objednávateľ                                                                  Dodávateľ