Linky

Ústředna používá rozdělění linek do číslovacích plánů, kterých může být neomezený počet. Pokud sdílí ústřednu několik společností, tak je možné nadefinovat stejné vnitřní číslovaní pro všechny firmy. V tom případě stačí vytvořit nový číslovací plán a každá firma může používat stejné interní čísla – např. linky od 100 do 110. V rámci číslovacího plánu si pak v společnosti budou moci volat pomocí zkrácených interních čísel.

Číslovací plány

Obsah

 • 1 Vytvoření, úprava a zrušení číslovacího plánu
  • 1.1 Vlastnosti Číslovacího plánu
 • 2 Seznam linek, multilinek a linkových kanálů
  • 2.1 Vytvoření, úprava a zrušení linky
  • 2.2 Vlastnosti linky
 • 3 Seznam linkových kanálů
  • 3.1 Vytvoření, úprava a zrušení linkového kanálu
  • 3.2 Vlastnosti linkového kanálu
 • 4Člen multilinek
 • 5Člen front callcentra
 • 6 Generátor linek
  • 6.1 Rekapitulace vygenerovaných linek
 • 7 Hromadná úprava linek
 • 8 Multilinky

Vytvoření, úprava a zrušení číslovacího plánu

Nový číslovací plán vytvoříte kliknutím na tlačítko Přidat, které se nachází v horní nástrojové liště. Úpravu pak kliknutím na tlačítko Upravit. Pokud si přejete číslovací plán zrušit, klikněte na Vymazat. Úpravu a zrušení můžete provést taky kliknutím pravým tlačítkem myši na vybraný číslovací plán.

Nabídka

Vlastnosti Číslovacího plánu

Vlastnosti číslovacího plánu

 • Jméno – pojmenování číslovacího plánu.
 • Aktivovat rozlišení interního hovoru? – volba přidá u interních hovorů do signalizační SIP zprávy informaci (SIP hlavičku) o typu vyzvánění. Funkce musí být podporována také cílovým VoIP zařízením.
 • SIP hlavička – informace, která se předá u interních hovorů.
 • Popis – informativní text.

Seznam linek, multilinek a linkových kanálů

Seznam vyvoláte po kliknutí na název číslovacího plánu.

Seznam linek

Vytvoření, úprava a zrušení linky

Novou linku vytvoříte kliknutím na tlačidlo Nový záznam, které se nachází v nástrojové liště pod záložkou Linky. Úpravu pak kliknutím na tlačidlo Upravit. Pokud si přejete linku zrušit, klikněte na tlačidlo vymazat. Úpravu a zrušení můžete provést taky kliknutím pravým tlačídlem myši na vybranou linku.

Nabídka

Vlastnosti linky

Vlastnosti linky

 • Jméno – pojmenování linky.
 • Popis – informativní text.
 • Interní číslo – toto číslo je dostupné pouze linkám ve stejném číslovacím plánu. V případě volání uvnitř ústředny je toto číslo použito jako číslo volajícího. Může být prázdné.
 • Veřejné číslo – veřejné číslo (pole může být prázdné), na které se dá dovolat přímo.
 • CID 1, CID 2, CID 3 a CID 4 – identifikace volajícího (Caller Number Identification). Tímto číslem se linka prezentuje, je-li hovor směrován přes výstupní směrování. Celkem je možné nastavit až 4 různé odchozí čísla, přičemž pravidlo ve výstupní směrovací tabulke upřesňuje, které z těchto CID se použije.
 • Výstupní směrování – výběr výstupní směrovací tabulky.
 • Odchozí hovory – povolení odchozích hovorů.
  • Povoleno – žádné omezení odchozích hovorů.
  • Zakázáno – z linky není možné uskutěčnit žádný hovor.
  • Interní – jsou povoleny pouze interní hovory na čísla, které jsou nastaveny v ústředně.
  • API – z linky je možné uskutečnit odchozí hovor pouze v případě, že je tento hovor inicializován přes API rozhraní.
 • Typ zvonění – změna standardního tónu, který oznamuje volajícímu vyzvánění.
  • Standardní – generování bežného vyzváněcího tónu.
  • Hudba – ústředna nejprve hovor volajícímu vyzvedne a poté ihned přehrává hudbu.
  • Vynucené – okamžité generování vyzváněcího tónu, kde se nečeká na informaci od telefonu, zda je vůbec volný nebo obsazený.
 • Hláška před přepojením – výběr hlášky, která se přehraje protější straně před přepojením.
 • Záznam hovoru – zapíná/vypíná nahrávání hovoru na lince.
  • Vypnuto – hovor nebude nahráván.
  • Příchozí – nahrávání pouze příchozího hovoru na linku.
  • Odchozí – nahrávání pouze odchozího hovoru z linky.
  • Oba typy – nahrávání příchozích i odchozích hovorů linky.
  • Na vyžádání – nahrávání hovoru bude aktivováno zadanou tónovou volbou. Ve výchozím stavu je tato volba *5.
 • Hotdesking heslo – heslo k hotdeskingu (přihlášení linky pod jinou linku).
 • Oprávnění na příposlech – oprávnění k příposlechu jiných linek.
 • PIN kód příposlechu – ochranný PIN kód pro příposlech.
 • Hlasová schránka – přiřazení hlasové schránky k lince.
 • MWI – Message Wait Indicator. Ústředna zašle telefonu informaci o zprávě ve hlasové schránce.
 • Délka zvonění – doba výzvánění linky ve vteřinách, po jejímž uplynutí je linka považována za nedostupnou. Pak se hovor může zpracovat v Přesměrování v sekci Nezvedá nebo je nedostupný.
 • Max. počet odchozích hovorů – omezení maximálního počtu odchozích hovorů.
 • Max. počet příchozích hovorů – omezení maximálního počtu příchozích hovorů.
 • Skupiny linek – přiřazení linky do jedné nebo více skupin. Skupiny jsou čísla od 1 do 32 a oddělují se čárkou (např. 1,2,4).
 • Převzetí hovoru ve skupině – definice, jakým skupinám může linka vyzvednout zvonící hovor. Skupiny se oddělují se čárkou (např. 1,2,4).
 • Cílené převzetí hovoru – kód, kterým lze převzít konkrétní linku. Standardní hodnota je **. Převzetí zvonící linky 105 se provede vytočením **105. Pro urychlení převzetí lze kód potvrdit #.
 • Přepojení bez konzultace – kód pro přepojení hovoru bez konzultace. Pokud telefon na lince neumožňuje přepojovaní hovorů (např. některé softwarové VoIP telefony), je možné využít funkci ústředny, která se aktivuje zadáním ##. Poté je účastník vyzván dlouhým nepřerušovaným tónem k zadání čísla, na které bude hovor přepojen.
 • Ignorovat přesměrování – volba ignoruje veškeré požadavky na přesměrování hovoru. Pokud je tedy na VoIP SIP telefonu nastavené přesměrování, ústředna ho ignoruje a zavěsí. (nezaměňovat s přesměrováním, které je nastavené v ústředně).
 • Denní limit – maximální denní provolatelná částka na lince.
 • Měsíční limit – maximální měsíční provolatelná částka na lince.
 • Jméno pro už. rozhraní – přihlašovací jméno do uživatelského rozhraní. Pokud je prázdné, uživatel nemá do rozhraní přístup.
 • Heslo pro už. rozhraní – heslo do uživatelského rozhraní.
 • Povolit mazat CDR – povoluje v uživatelském rozhraní mazat CDR záznamy.
 • Upozornit na zmeškaný hovor – aktivuje emailové upozornění na zmeškaný hovor
 • Emailová adresa – adresa, na kterou se odešle notifikace o zmeškaném hovoru
 • Jazyk upozornění – jazyk, ve kterém se odešle notifikace.
 • Mobility extensions
  • Aktivní – aktivuje funkci mobility extensions. Společne s linkou bude vyzvánět i nastavené telefonní číslo.
  • Telefonní číslo – telefonní číslo, pro mobility extensions.
  • Ponechat číslo volajícího – funkce zabezpečí, aby se na cílovém telefonu zobrazilo původní číslo volajícího. Pokud chcete tuto funkci využít i u přesměrování mimo ústřednu, doporučujeme volbu ponechat vypnutou a zapnout funkci SIP DIVERSION v pravidle výstupního směrování. V opačném případě, by mohl být přesměrovaný hovor odmítnut na straně poskytovatela hlasových služeb z důvodu nekorektního čísla volajícího.
 • Nepodmíněné přesměrování – okamžité přesměrování.
  • Vypnuto – okamžité přesměrování je vypnuto.
  • Obsazovací tón – okamžité přehrání obsazovacího tónu.
  • Hlasová schránka – okamžité přesměrování do přiřazené odkazové hlasové schránky.
  • Přesměrovat na číslo – okamžité přesměrování na libovolnou vnitřní linku nebo na vnější telefonní číslo.
   • Ponechat číslo volajícího – funkce zabezpečí, aby se na cílovém telefonu zobrazilo původní číslo volajícího. Pokud chcete tuto funkci využít i u přesměrování mimo ústřednu, doporučujeme volbu ponechat vypnutou a zapnout funkci SIP DIVERSION v pravidle výstupního směrování. V opačném případě, by mohl být přesměrovaný hovor odmítnut na straně poskytovatela hlasových služeb z důvodu nekorektního čísla volajícího.
 • Podmíněné přesměrování – přesměrování v případě obsazení linky.
  • Signalizace – způsob indikace obsazení.
   • Out of band – kauza 17 (obsazeno – BUSY).
   • Inband signal – signalizování obsazení linky v hovorovém pásmu tónem.
   • Inband voice – signalizování obsazení linky v hovorovém pásmu hláškou.
  • Čekat až bude volný – ústředna vyzvedne hovor, pak přehraje hlásku volaný účastník právě hovoří a v intervalech 10 vteřin znovu zkouší dostupnost linky.
  • Hlasová schránka – hovor je přesměrován do přiřazené odkazové hlasové schránky.
  • Přesměrovat na číslo – hovor je přesměrován na libovolnou vnitřní linku nebo vnější telefonní číslo.
   • Ponechat číslo volajícího – funkce zabezpečí, aby se na cílovém telefonu zobrazilo původní číslo volajícího. Pokud chcete tuto funkci využít i u přesměrování mimo ústřednu, doporučujeme volbu ponechat vypnutou a zapnout funkci SIP DIVERSION v pravidle výstupního směrování. V opačném případě, by mohl být přesměrovaný hovor odmítnut na straně poskytovatela hlasových služeb z důvodu nekorektního čísla volajícího.
 • Nezvedá nebo je nedostupný – přesměrování pokud účastník na lince nezvedá příchozí hovor, nebo má nedostupný telefon (porucha, vypnutý telefon…).
  • Signalizace – způsob indikace nedostupnosti.
  • nezvedá – v případě, že volaný na lince hovor nevyzvedne do doby nastavené v Délce zvonění.
   • Out of band – kauza 19 (nezvedá – NO ANSWER FROM USER).
   • Inband signal – signalizování nedostupnosti linky v hovorovém pásmu tónem.
   • Inband voice – signalizování nedostupnosti linky v hovorovém pásmu hláškou.
  • nedostupný” – v případě, že je volaná linka nedostupná (porucha, vypnutý telefon …).
   • Out of band – kauza 19 (nezvedá – NO ANSWER FROM USER).
   • Inband signal – signalizování nedostupnosti linky v hovorovém pásmu tónem.
   • Inband voice – signalizování nedostupnosti linky v hovorovém pásmu hláškou.
  • Hlasová schránka – hovor je přesměrován do přiřazené odkazové hlasové schránky.
  • Přesměrovat na číslo – hovor je přesměrován na libovolnou vnitřní linku nebo vnější telefonní číslo.
   • Ponechat číslo volajícího – funkce zabezpečí, aby se na cílovém telefonu zobrazilo původní číslo volajícího. Pokud chcete tuto funkci využít i u přesměrování mimo ústřednu, doporučujeme volbu ponechat vypnutou a zapnout funkci SIP DIVERSION v pravidle výstupního směrování. V opačném případě, by mohl být přesměrovaný hovor odmítnut na straně poskytovatela hlasových služeb z důvodu nekorektního čísla volajícího.
   • Přesměrovat příchozí hovor z vnitrní linky – přesměrování je uplatněno i hovorů, které jsou inicializovány v ústředně z ostatních pobočkových linek.
 • Přesměrování na základě kalendáře – přesměrování na základě přiřazeného kalendáře.
  • Kalendář – přiřazení kalendáře k lince.
  • Vypnuto – přesměrování je vypnuto.
  • Obsazovací tón – signalizace obsazovacím tónem.
  • Hlasová schránka – přesměrování do přiřazené odkazové hlasové schránky.
  • Přesměrovat na číslo – hovor je přesměrován na libovolnou vnitřní linku nebo vnější telefonní číslo.
   • Ponechat číslo volajícího – funkce zabezpečí, aby se na cílovém telefonu zobrazilo původní číslo volajícího. Pokud chcete tuto funkci využít i u přesměrování mimo ústřednu, doporučujeme volbu ponechat vypnutou a zapnout funkci SIP DIVERSION v pravidle výstupního směrování. V opačném případě, by mohl být přesměrovaný hovor odmítnut na straně poskytovatela hlasových služeb z důvodu nekorektního čísla volajícího.
 • Linky – přiřazení linkových SIP kanálů. Každá linka může mít přiřazených více linkových SIP kanálů. Tím se vytvoří multilinka, která bude zvonit společně a bude mít stejné vnitřní i veřejné telefonní číslo.

Seznam linkových kanálů

Seznam kanálů přiřazených k lince se objeví na konci formuláře vlastností linky, nebo v seznamu linek po rozkliknutí linky tlačítkem + anebo v samostatné záložce Linkové kanály.

Seznam kanálů

Ve vlastnostech linky:

Seznam kanálů

Vytvoření, úprava a zrušení linkového kanálu

Nový linkový kanál vytvoříte kliknutím na tlačidlo Nový záznam, které se nachází v nástrojové liště pod záložkou Linkové kanály. Úpravu pak kliknutím na tlačidlo Upravit. Pokud si přejete kanál zrušit, klikněte na tlačidlo vymazat. Úpravu a zrušení můžete provést taky kliknutím pravým tlačídlem myši na vybraný kanál. Stejné akce můžete vykonat i v sekci linkových kanálu ve formuláři vlastností linky.

Nabídka

Vlastnosti linkového kanálu

Vlastnosti linkového kanálu

 • Název – pojmenování linkového SIP kanálu.
 • SIP přihlašovácí jméno – autorizační jméno.
 • Heslo – autorizační heslo.
 • Host – IP adresa nebo klíčové slovo dynamic. V případě slova dynamic se očekává, že se VoIP zařízení bude registrovat k ústředně. Po úspěšné registraci dojde k zapamatování zdrojové IP adresy a zdrojového komunikačního portu. Bez registrace by fungovali pouze příchozí hovory z VoIP zařízení, které jsou ověřovány na základě přihlašovacího jména a hesla.
 • From domain – přidá se do SIP hlaviček FROM doména.
 • From username – přidá se do SIP hlaviček informace o uživatelském jménu.
 • NAT – tato volba způsobí ignorování IP adresy a portu uváděného v SIP nebo SDP hlavičkách a komunikuje se vzdáleným koncem na základě příchozích paketů.
 • Registrace – zabezpečí, že se ústředna bude snažit zaregistrovat na protější ústřednu nebo jiné SIP zařízení.
 • Tarif – výběr tarifikační tabulky.
 • Jazyk hlášek – výchozí jazyk přehrávaných hlášek.
 • SRTP – šifrovaný přenos hlasu.
 • TLS – šifrovaná signalizace.
 • Reinvite – slouží k tomu, aby spolu mohli dva SIP klienti komunikovat napřímo bez účasti ústředny. Pak je ale hovor na ústředně ukončen a ta si již nevede žádné informace o ukončení spojení. Stejně tak není možné během hovoru využít funkce ústředny, jako přepojování, či konference. K přesměrování media streamu je použitá SIP reinvite metoda, která se dá vypnutím volby Reinvite zcela zakázat.
 • DTMF mód – výběr DTMF signalizace. Doporučená hodnota je RFC2833. Více informací lze nalézt na internetové stránce http://www.ietf.org/rfc/rfc2833.txt.
 • RTP Timeout – pokud po dobu zadanou tímto parametrem není žádná RTP nebo RTCP aktivita během hovoru, tak se hovor ukončí. Hodnota se zadává ve vteřinách.
 • RTP Hold Timeout – pokud po dobu zadanou tímto parametrem není žádná RTP nebo RTCP aktivita během odloženého hovoru (HOLD), tak se hovor ukončí. Hodnota musí být větší než hodnota zadaná v RTP timeout a zadává se ve vteřinách.
 • RTP Keep Alive – generuje RTP aktivitu na udržení spojení v případě přechodu přes NAT. Standardně vypnuté.
 • Progress Inband – generování signalizace v inband. Nikdy znamená, že se inband signalizace nepoužije ani v případě, že jí vzdálený SIP klient zasílá.
 • Overlap vytáčení – povolení postupné kompletace volaného čísla.
 • Qualify – slouží ke kvalifikování vzdáleného konce na základě odezvy v milisekundách. Přípustná jsou čísla, nebo číslice nula, která tuto metodu vypne. Pokud je odezva vyšší než uvedená hodnota, SIP klient je dočasně vyřazen do doby, než odezva klesne pod uvedenou hodnotu. Odchozí hovory z SIP kanálu se na tuto metodu nevztahují. Tato volba má dále vliv na hodnoty Status v tabulce Diagnostika – SIP status. Pokud je hodnota qualify

no, ve sloupci je zobrazeno Unmonitored. V opačném případě je zobrazeno OK (čas v ms), LAGGED (čas v ms) nebo UNKNOWN.

 • Zařízení – výběr zařízení pro automatickou konfiguraci.
 • MAC adresa – MAC adresa zařízení je potřebná k vygenerování automatické konfigurace. Možné formáty zápisu – 00.11.22.33.44.55, 00:11:22:33:44:55, 00-11-22-33-44-55, 001122334455.
 • IP adresa ústředny – zde vyberte IP adresu, na kterou se budou telefony registrovat. IP adresy si můžete vydefinovat v Nastavení -> Systémová konfigurace.
 • Pořadí linky – pokud se na jeden VoIP telefon generuje více linek, je možné nastavit pořadí generované linky v automatické konfiguraci.
 • Poznámka – informativní text.
 • T38 pass througth – povolí přenos faxu přes T.38 protokol.
 • Povolit video – povolí přenos videa.
 • Priorita kodeků – nastavuje povolený kodeky a jejich prioritu. Dostupnost kodeků závisí od nahraných modulů kodeků v Asterisku.
 • Povolené IP adresy – umožňuje povolit pakety na IP vrstvě. Syntaxe – IP adresa/síťová maska. Pokud chcete zadat více IP adres, nebo adresních rozsahu tak je oddělte pomocí čárky „,“. Příklad – 192.168.0.5/255.255.255.255, 10.0.0.0/12 – povolí komunikaci z adresy 192.168.0.5 a adresního rozsahu 10.0.0.0/12.
 • Zakázané IP adresy – umožňuje zakázat pakety na IP vrstvě. Syntaxe – IP adresa/síťová maska. Pokud chcete zadat více IP adres, nebo adresních rozsahu tak je oddělte pomocí čárky „,“. Příklad – 0.0.0.0/0.0.0.0 – zakáže všecho. V tom případě je nutno vyplnit položku Povolené IP adresy.
 • Insecure – ovlivňuje ověřování příchozího volání. Možnosti:
  • port – pro příchozí hovory se nekontroluje zdrojový port.
  • invite – příchozí hovor se neautentifikuje.
  • port,invite – kombinace obou předchozích možností.
 • Limit hovorů – maximální počet souběžných hovorů.
 • Číslo volajícího – zde si můžete nadefinovat číslo volajícího, které se bude zobrazovat u odchozích hovorů vedených přes SIP kanál. Pokud číslo nevyplníte, nastaví se jako volající číslo, které je nastavenu ve vlastnostech linky, nebo číslo nastavené ve vstupním nebo výstupním směrovaní. Číslo volajícího se vyplňuje jenom ve specifických případech.
 • Povolit přepojování – povolí, nebo zakáže přepojení hovoru pomocí SIP transferu. Tuto metodu používa většina VoIP zařízení.
 • Výstupní směrování – výběr výstupní směrovací tabulky.

Člen multilinek

Přehledný seznam multilinek, ve kterých je linka přiřazena.

Člen multilinek

Zde můžete jednoduše přidat linku do některé multilinky, nebo ji z multilinky odebrat.

Člen front callcentra

Přehledný seznam front callcentra, ve kterých je linka přiřazena.

Člen front callcentra

Zde můžete jednoduše přidat linku do některé fronty callcentra, nebo ji z fronty odebrat.

Generátor linek

Pro hromadné generování linek společně s linkovými kanály můžete použít nástroj Generátor linek. Tím snadno a rychle vygenerujete velké množství linek a nemusíte zbytečně ztrácet čas vytvářením jedné linky po druhé.

Generátor aktivujete kliknutím na tlačidlo Generátor linek u seznamu linek číslovacího plánu. Po aktivovaní se objeví následující formulář.

Generátor linek

 • Iterovat odIterovat do – číselný rozsah, kterým se bude iterovat. UPOZORNĚNÍ – Není možné iterovat rozsah začínající 00, 000

a končící 0X, 00X … (kde X je číslice). Pokud chcete iterovat provolbu např. 222350XXX tak musíte zadat iterátor ve tvaru 100 – 999. Výsledné čísla pak budou od 222350100 do 222350999.

 • Jméno – Název linky, který bude prezentován ve jmenné části čísla volajícího. Pokud je zapnuta volba Iterovat, pak se výsledný název bude skládat z nastaveného jména a iterátoru.
 • Interní číslo – zkrácené číslo linky. Pokud je prázdSonic the Hedgehogné a je zapnuta volba Iterovat, pak se číslo bude skládat jenom z iterátoru.
 • Veřejné číslo – veřejně dovolatelné číslo, na které se dá dovolat přímo. Pokud je zapnuta volba Iterovat, pak se výsledné číslo bude skládat z veřejného čísla a iterátoru.
 • CID 1 – číslo, kterým se linka identifikuje u odchozího volání. Pokud je zapnuta volba Iterovat, pak se výsledné číslo bude skládat z veřejného čísla a iterátoru.
 • Tarif – přiřazení tarifní tabulky.
 • SIP přihlašovací jméno – autorizační SIP jméno. Heslo bude náhodně vygenerováno.
 • Priorita kodeků – povolení a priorita kodeků.
 • NAT – tato volba způsobí ignorování IP adresy a portu uváděného v SIP nebo SDP hlavičkách a komunikuje se vzdáleným koncem na základě příchozích paketů.
 • SRTP – šifrovaný přenos hlasu.
 • TLS – šifrovaná signalizace.
 • DTMF mód – výběr DTMF signalizace. Doporučená hodnota je RFC2833. Více informací lze nalézt na internetové stránce http://www.ietf.org/rfc/rfc2833.txt.
 • Cílené převzetí hovoru – kód, kterým lze převzít konkrétní linku. Standardní hodnota je **. Převzetí zvonící linky 105 se provede vytočením **105. Pro urychlení převzetí lze kód potvrdit #.
 • Jméno pro už. rozhraní – přihlašovací jméno do uživatelského rozhraní. Pokud je prázdné a je vypnutý iterátor, uživatel nemá do rozhraní přístup.
 • Heslo pro už. rozhraní – heslo do uživatelského rozhraní. Pokud je zapnuta volba Náhodné, bude heslo vygenerováno ústřednou.

Rekapitulace vygenerovaných linek

Po vygenerování linek se objeví tabulka s rekapitulací, kde jsou zobrazeny důležité informace vygenerovaných linek a linkových kanalů.

Rekapitulace

Hromadná úprava linek

Pro hromadnou úpravu linek linek klikněte na tlačidlo hromadná editace. Můžete upravit všechny nebo vybrané linky. Výběr linek uskutečníte podržením klávesy CTRL (control) a kliknutím levým tlačidlem myši na linku.

Hromadná úprava linek

Při hromadné úpravě se zobrazí formulář vlastnosti linky s tím rozdílem, že u každé položky se objevilo políčko, které aktivuje úpravu položky. Tímto způsobem si můžete upravit pouze položky, které potřebujete upravit.

Formulář

Multilinky

Seznam multilinek. Každá multilinka by měla obsahovat alespoň dve přiřazené linky, které budou zvonit společně při vytočení čísla multilinky.

Seznam multilinek

Po rozkliknutí multilinky na tlačítko + se zobrazí seznam přiřazených multilinek.

Seznam linek v multilince

Vlastnosti multilinky

Vlastnosti multilinky

 • Jméno – pojmenování linky.
 • Popis – informativní text.
 • Interní číslo – toto číslo je dostupné pouze linkám ve stejném číslovacím plánu. V případě volání uvnitř ústředny je toto číslo použito jako číslo volajícího. Může být prázdné.
 • Veřejné číslo – veřejné číslo (pole může být prázdné), na které se dá dovolat přímo.
 • CID 1, CID 2, CID 3 a CID 4 – identifikace volajícího (Caller Number Identification). Tímto číslem se linka prezentuje, je-li hovor směrován přes výstupní směrování. Celkem je možné nastavit až 4 různé odchozí čísla, přičemž pravidlo ve výstupní směrovací tabulke upřesňuje, které z těchto CID se použije.
 • Výstupní směrování – výběr výstupní směrovací tabulky.
 • Záznam hovoru – zapíná/vypíná nahrávání hovoru na lince.
  • Vypnuto – hovor nebude nahráván.
  • Příchozí – nahrávání pouze příchozího hovoru na linku.
  • Odchozí – nahrávání pouze odchozího hovoru z linky.
  • Oba typy – nahrávání příchozích i odchozích hovorů linky.
  • Na vyžádání – nahrávání hovoru bude aktivováno zadanou tónovou volbou. Ve výchozím stavu je tato volba *5.
 • Hlasová schránka – přiřazení hlasové schránky k lince.
 • Zaslat “vyzvednuto jinde” – pokud některá linka přijme příchozí hovor, tak se ostatním linkám zašle informace, že byl hovor přijat jinou linkou. Tím se zabezpečí, že ostatní telefony nebudou signalizovat změškaný hovor. Tuto funkci musí ale taky podporovat VoIP telefon.
 • Délka zvonění – doba výzvánění linky ve vteřinách, po jejímž uplynutí je linka považována za nedostupnou. Pak se hovor může zpracovat v Přesměrování v sekci Nezvedá nebo je nedostupný.
 • Přepojení bez konzultace – kód pro přepojení hovoru bez konzultace. Pokud telefon na lince neumožňuje přepojovaní hovorů (např. některé softwarové VoIP telefony), je možné využít funkci ústředny, která se aktivuje zadáním ##. Poté je účastník vyzván dlouhým nepřerušovaným tónem k zadání čísla, na které bude hovor přepojen.
 • Denní limit – maximální denní provolatelná částka na lince.
 • Měsíční limit – maximální měsíční provolatelná částka na lince.
 • Nepodmíněné přesměrování – okamžité přesměrování.
  • Vypnuto – okamžité přesměrování je vypnuto.
  • Obsazovací tón – okamžité přehrání obsazovacího tónu.
  • Hlasová schránka – okamžité přesměrování do přiřazené odkazové hlasové schránky.
  • Přesměrovat na číslo – okamžité přesměrování na libovolnou vnitřní linku nebo na vnější telefonní číslo.
   • Ponechat číslo volajícího – funkce zabezpečí, aby se na cílovém telefonu zobrazilo původní číslo volajícího. Pokud chcete tuto funkci využít i u přesměrování mimo ústřednu, doporučujeme volbu ponechat vypnutou a zapnout funkci SIP DIVERSION v pravidle výstupního směrování. V opačném případě, by mohl být přesměrovaný hovor odmítnut na straně poskytovatela hlasových služeb z důvodu nekorektního čísla volajícího.
 • Podmíněné přesměrování – přesměrování v případě obsazení linky.
  • Signalizace – způsob indikace obsazení.
   • Out of band – kauza 17 (obsazeno – BUSY).
   • Inband signal – signalizování obsazení linky v hovorovém pásmu tónem.
   • Inband voice – signalizování obsazení linky v hovorovém pásmu hláškou.
  • Čekat až bude volný – ústředna vyzvedne hovor, pak přehraje hlásku volaný účastník právě hovoří a v intervalech 10 vteřin znovu zkouší dostupnost linky.
  • Hlasová schránka – hovor je přesměrován do přiřazené odkazové hlasové schránky.
  • Přesměrovat na číslo – hovor je přesměrován na libovolnou vnitřní linku nebo vnější telefonní číslo.
   • Ponechat číslo volajícího – funkce zabezpečí, aby se na cílovém telefonu zobrazilo původní číslo volajícího. Pokud chcete tuto funkci využít i u přesměrování mimo ústřednu, doporučujeme volbu ponechat vypnutou a zapnout funkci SIP DIVERSION v pravidle výstupního směrování. V opačném případě, by mohl být přesměrovaný hovor odmítnut na straně poskytovatela hlasových služeb z důvodu nekorektního čísla volajícího.
 • Nezvedá nebo je nedostupný – přesměrování pokud účastník na lince nezvedá příchozí hovor, nebo má nedostupný telefon (porucha, vypnutý telefon…).
  • Signalizace – způsob indikace nedostupnosti.
  • nezvedá – v případě, že volaný na lince hovor nevyzvedne do doby nastavené v Délce zvonění.
   • Out of band – kauza 19 (nezvedá – NO ANSWER FROM USER).
   • Inband signal – signalizování nedostupnosti linky v hovorovém pásmu tónem.
   • Inband voice – signalizování nedostupnosti linky v hovorovém pásmu hláškou.
  • nedostupný” – v případě, že je volaná linka nedostupná (porucha, vypnutý telefon …).
   • Out of band – kauza 19 (nezvedá – NO ANSWER FROM USER).
   • Inband signal – signalizování nedostupnosti linky v hovorovém pásmu tónem.
   • Inband voice – signalizování nedostupnosti linky v hovorovém pásmu hláškou.
  • Hlasová schránka – hovor je přesměrován do přiřazené odkazové hlasové schránky.
  • Přesměrovat na číslo – hovor je přesměrován na libovolnou vnitřní linku nebo vnější telefonní číslo.
   • Ponechat číslo volajícího – funkce zabezpečí, aby se na cílovém telefonu zobrazilo původní číslo volajícího. Pokud chcete tuto funkci využít i u přesměrování mimo ústřednu, doporučujeme volbu ponechat vypnutou a zapnout funkci SIP DIVERSION v pravidle výstupního směrování. V opačném případě, by mohl být přesměrovaný hovor odmítnut na straně poskytovatela hlasových služeb z důvodu nekorektního čísla volajícího.
   • Přesměrovat příchozí hovor z vnitrní linky – přesměrování je uplatněno i hovorů, které jsou inicializovány v ústředně z ostatních pobočkových linek.
 • Přesměrování na základě kalendáře – přesměrování na základě přiřazeného kalendáře.
  • Kalendář – přiřazení kalendáře k lince.
  • Vypnuto – přesměrování je vypnuto.
  • Obsazovací tón – signalizace obsazovacím tónem.
  • Hlasová schránka – přesměrování do přiřazené odkazové hlasové schránky.
  • Přesměrovat na číslo – hovor je přesměrován na libovolnou vnitřní linku nebo vnější telefonní číslo.
   • Ponechat číslo volajícího – funkce zabezpečí, aby se na cílovém telefonu zobrazilo původní číslo volajícího. Pokud chcete tuto funkci využít i u přesměrování mimo ústřednu, doporučujeme volbu ponechat vypnutou a zapnout funkci SIP DIVERSION v pravidle výstupního směrování. V opačném případě, by mohl být přesměrovaný hovor odmítnut na straně poskytovatela hlasových služeb z důvodu nekorektního čísla volajícího.
 • Linky – přiřazení linek, které budou společně zvonit.