Upozornenie:  Autorom tejto správy elektronickej pošty je spoločnosť Wanart spol. s r. o.

Táto správa je určená výlučne jej adresátovi. Informácie a údaje, ktoré sú v nej uvedené, alebo ktoré sú obsiahnuté v jej priložených súboroch, môžu byť informáciami alebo údajmi chránenými podľa platných právnych predpisov v Slovenskej republike. V prípade, ak nie ste určený ako prijímateľ tejto správy alebo jeho opravnený zástupca, upozorňujeme Vás, že informácie a údaje v nej uvedené nie ste oprávnený spracúvať, ani ich sprístupniť alebo poskytnúť tretej osobe alebo ich zverejniť. Ak ste nedopatrením prijali alebo zachytili túto správu elektronickej pošty, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste ju zaslali späť na elektronickú adresu jej odosielatela a aby ste ju následne zmazali zo svojho počítača a z Vašej schránky elektronickej pošty.

Notification: Author of this e-mail message is Wanart spol. s r. o.

This message is intended and privileged to its recipient. Information or data contained in this e-mail message or in its attached files could be classified as information or data protected by relevant laws of Slovak republic. If you are not intended recipient of this message or his authorized representative, you are hereby notified that any processing, disclosure or provision of this message or making its publicly available is strictly prohibited. If you received or intercepted this message in error, please, replay the message to the sender and delete it from your computer and from your e-mail box.